Ekologiczny pendrive na prezent. Czyli jak można wykorzystać zwykłą gałązkę aby stworzyć coś oryginalnego.

Pendrive na prezent. Jak najbardziej ale tylko w takiej eleganckiej oprawie.

  • Tym razem chciałbym przedstawić wam dwoje ludzi, małżeństwo, którzy tworzą ze zwykłych pendrivów, naprawdę fajne gadzety, ktore przyciągaja swoim wyglądem i naturalnością chyba wszystkich. Przeczytajcie i sami przekonajcie się, że z rzeczy, powszechnego użytku też można zrobić coś fajnego. Zapraszam także do obejrzenia ich strony Drewnopominki

1. Dzień dobry

Witamy ser­decz­niependrive na prezent

2. Bar­dzo faj­nie, że zgo­dzili się Pań­stwo na repor­taż.

Przede wszyst­kim jest to dla nas bar­dzo zaska­ku­jące wyróż­nie­nie. Cie­szymy się, że ktoś nas dostrzegł w tym „gąsz­czu” : ) Można rzec, że zalewa nas dziś fala nie­ba­nal­nych osób, pro­jek­tów, wytwo­rów, któ­rymi jest prze­peł­niony prze­cież Inter­net.

3. Zain­te­re­so­wali mnie Pań­stwo swoim hobby i tym w jaki spo­sób o nim opo­wia­dają. pendrive na prezentKiedy poja­wił się pomysł, aby two­rzyć takie wła­śnie rze­czy?

Idea kieł­ko­wała w nas już od dawna. Zaw­sze chcie­li­śmy wyko­ny­wać wspól­nie coś cie­ka­wego, coś eko i było dla nas oczy­wi­stym, iż w odpo­wied­nim cza­sie wdro­żymy to w czyn. Bar­dzo lubimy taką sty­li­stykę zwią­zaną z naturą, rusty­kal­no­ścią, skan­dy­naw­ską pro­stotą. Miło jest mieć w swoim oto­cze­niu przedmioty z duszą, takie nie­spo­ty­kane perełki. A jesz­cze milej jest nam być czę­ścią pro­cesu ich two­rze­nia i ewen­tu­al­nego prze­ka­zy­wa­nia w inne zaufane ręce. : ) To tro­chę tak jak­by­śmy mieli takie „drew­niane dzieci”. I tak oto pew­nego, jesien­nego dnia, na leśnej wypra­wie, naj­zwy­czaj­niej w świe­cie wpa­dli­śmy na taki pomysł… A czemu by nie spró­bo­wać zro­bić pen­drive’a, ale total­nie natu­ral­nego, z nikomu już nie­po­trzeb­nej gałązki!? Po kilku pró­bach oka­zało się, że jest to sprawa nie tyle wyko­nalna, ale przede wszyst­kim wcią­ga­jące zaję­cie, wno­szące radość w nasze życie.3. Spo­sób wyko­na­nia i przede wszyst­kim mate­riał, z któ­rego two­rzone są dzieła, na pewno nie jest przy­pad­kiem. Dla­czego taki wła­śnie mate­riał?pendrive na prezent

Każdy kawa­łek czy pla­ster drewna jest cał­ko­wi­cie nie­po­wta­rzalny w swo­jej pro­sto­cie. To skut­kuje tym, iż każdy z wyko­na­nych przez nas pen­driv’ów jest jedyny w swoim rodzaju. Piękno tkwi w szcze­gó­łach, a my sta­ramy się te dro­bia­zgi dostrze­gać i wydo­by­wać z nich to, co naj­lep­sze. Przy tak indy­wi­du­al­nym podej­ściu do każ­dego przedmiotu, ni­gdy nie jesteś do końca prze­ko­nany, jaki będzie efekt koń­cowy. Mate­riały, z któ­rych czer­piemy, nor­mal­nie ule­głyby roz­pa­dowi, tudzież ewen­tu­al­nie wylą­do­wa­łyby w ogni­sku. Można zatem powie­dzieć, że dajemy im dru­gie życie.

4. Mają Pań­stwo wykształ­ce­nie arty­stycz­nie czy jest to po pro­stu swo­jego rodzaju dar? Przy­znam, że prace robią na mnie duże wra­że­nie.

pendrive na prezentŻadne z nas nie ma wykształ­ce­nia arty­stycz­nego. Ja (ona) od dziecka lubi­łam ryso­wać, malo­wać i tak jakoś zostało to ze mną do dnia dzi­siej­szego. Lepiej wycho­dziło mi wyra­ża­nie sie­bie poprzez kartkę papieru i ołó­wek ani­żeli bez­po­średni, wer­balny kon­takt z ludźmi. Już jako doro­sła osoba zaczę­łam eks­pe­ry­men­to­wać z malo­wa­niem na płót­nie i oka­zało się, że bar­dzo sobie to upodo­ba­łam, a w szcze­gól­no­ści wszel­kie formy abs­trak­cji. I tak od czasu do czasu robię sobie coś „do szu­flady”. Rzadko two­rzę coś na zamó­wie­nie. Nato­miast mąż to taka złota rączka, któ­rej nic nie jest straszne. Na wszystko ma pomysł, jak wyko­nać, jak napra­wić. Zaw­sze znaj­dzie się jakieś roz­wią­za­nie, ulep­sze­nie. Dużo nauczył się od swo­jego taty. Razem napra­wiali auta. Tak samo było z każ­dym sprzę­tem domo­wym. W ten oto spo­sób mamy prze­pis na duet. Naw­za­jem się uzu­peł­niamy, jedno przed­sta­wia wizje, dru­gie nie­znacz­nie dopo­wiada, a następ­nie wspól­nie reali­zu­jemy okre­ślony cel. Ja wykań­czam, ana­li­zuję, co można by było jesz­cze uspraw­nić. Następ­nie robię aran­ża­cje do zdjęć, obróbkę, two­rzę posty na fp. Oboje pra­cu­jemy zawo­dowo, także sprawę trak­tu­jemy jako hobby i ode­rwa­nie się od teatru życia codzien­nego 😉

5. Czy Pań­stwa prace są na sprze­daż?

Prace wysta­wiamy na sprze­daż na naszym pro­filu https://www.face­book.com/drew­no­po­minki oraz na por­ta­lach aukcyj­nych. Od nie­dawna wysta­wiamypendrive na prezent nasze pro­dukty, zatem wszystko musi dopiero nabrać tępa. W przy­szło­ści chcie­li­by­śmy zało­żyć sklep inter­ne­towy i posze­rzyć swój asor­ty­ment o nowe pro­dukty, które na daną chwilę są we wcze­snej fazie pro­jek­to­wa­nia.

6. Dzię­kuje pięk­nie, za podzie­le­nie się swoim hobby i życzę samych suk­ce­sów.pendrive na prezentJesz­cze raz bar­dzo dzię­kujemy za moż­li­wość przed­sta­wie­nia naszego hobby. Wiemy, iż nie jest ni­gdzie powie­dziane, aby każdy posia­dał jakąś pasję, ale jedno wiemy na pewno… warto szu­kać cze­goś, co daje nam sens ist­nie­nia i spra­wia, że chce się wsta­wać każ­dego dnia i spra­wiać, aby czer­pać naj­lep­sze z TU i TERAZ.pendrive na prezent

Dodaj komentarz

Comment
Name*
Mail*
Website*